Twój wózek

Zasady i warunki

Witamy w www.petrocanadaoil.pl. Świadczymy usługi zgodnie z zawiadomieniami, warunkami określonymi w niniejszej umowie („Umowa”). Ponadto, gdy korzystasz z dowolnej usługi www.petrocanadaoil.pl (np. Składając zamówienie lub pisząc recenzję klienta), będziesz podlegać zasadom, wytycznym, zasadom, warunkom mającym zastosowanie do takich usług, i są one włączone do niniejszej Umowy przez niniejszą Umowę. odniesienie. www.petrocanadaoil.pl zastrzega sobie prawo do zmiany tej witryny i niniejszych warunków w dowolnym momencie.

Dostęp do strony, przeglądanie jej lub korzystanie z niej w inny sposób oznacza, że ​​zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej Umowy. Przed kontynuowaniem zapoznaj się dokładnie z niniejszą Umową. Korzystanie z witryny:
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma co najmniej 18 lat lub odwiedza witrynę pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, www.petrocanadaoil.pl niniejszym udziela ci ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do strony i korzystanie z niej poprzez wyświetlanie jej w przeglądarce internetowej wyłącznie w celu zakupu sprzedawanych przedmiotów osobistych na stronie, a nie do użytku komercyjnego lub użytku w imieniu jakiejkolwiek strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez www.petrocanadaoil.pl z góry. Każde naruszenie niniejszej Umowy spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonej w niniejszym ustępie bez powiadomienia.

Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w powyższym akapicie, nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedawać, wynajmować, przesyłać, tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, poddawać inżynierii wstecznej, deasemblować, dekompilować ani w żaden inny sposób wykorzystywać tej witryny lub jej części, chyba że wyraźnie dozwolone przez www.petrocanadaoil.pl na piśmie. Nie możesz komercyjnie wykorzystywać żadnych informacji podanych na stronie lub korzystać z witryny na rzecz innej firmy, chyba że www.petrocanadaoil.pl wyraźnie wcześniej na to zezwoli. www.petrocanadaoil.pl zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi, zamknięcia kont i / lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym między innymi, jeśli www.petrocanadaoil.pl uważa, że ​​postępowanie klienta narusza obowiązujące prawo lub jest szkodliwe dla interesów www.petrocanadaoil.pl.

Nie będziesz przesyłać, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób publikować za pośrednictwem tej Witryny żadnych treści, informacji lub innych materiałów, które (a) naruszają lub naruszają prawa autorskie, patenty, znaki handlowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakichkolwiek osób; (b) jest zniesławiające, grożące, zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne lub może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną na mocy ChRL lub prawa międzynarodowego; lub (c) obejmuje wszelkie błędy, wirusy, robaki, drzwi pułapki, konie trojańskie lub inny szkodliwy kod lub właściwości.

www.petrocanadaoil.pl może przypisać ci hasło i identyfikator konta, aby umożliwić ci dostęp i korzystanie z niektórych części tej witryny. Za każdym razem, gdy użyjesz hasła lub identyfikatora, zostaniesz uznany za upoważnionego do uzyskania dostępu do strony i korzystania z niej w sposób zgodny z warunkami niniejszej Umowy, a www.petrocanadaoil.pl nie ma obowiązku badania autoryzacji ani źródła takiego dostępu lub korzystanie z witryny.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostęp do tej witryny i korzystanie z niej przez osoby korzystające z hasła i identyfikatora pierwotnie przypisanego do użytkownika, niezależnie od tego, czy dostęp do tej witryny i korzystanie z niej są faktycznie autoryzowane przez użytkownika, w tym między innymi wszelką komunikację i transmisje oraz wszystkie zobowiązania (w tym między innymi zobowiązania finansowe) powstałe w wyniku takiego dostępu lub użytkowania. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności hasła i identyfikacji przypisanej do Ciebie. Natychmiast powiadomisz www.petrocanadaoil.pl o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła lub identyfikatora lub o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa witryny lub grożącym mu naruszeniem.

Zarówno dane Twojego konta klienta, jak i informacje o zamówieniu zostaną wysłane do Ciebie e-mailem. Aby mieć pewność, że otrzymasz szczegóły zamówienia (informacje o płatności, inne ważne informacje itp.) W odpowiednim czasie, nie zapomnij regularnie sprawdzać skrzynki odbiorczej (w tym folderu ze spamem). Po rejestracji otrzymasz nasze biuletyny z informacjami o sprzedaży, kuponach i promocjach specjalnych. Możesz zrezygnować z subskrypcji, używając linku z dowolnego biuletynu e-mail lub osobistego ustawienia subskrypcji po zalogowaniu się na swoje konto.

Recenzje i komentarze

O ile nie postanowiono inaczej w innych częściach niniejszej Umowy lub na stronie, wszystko, co przesyłasz lub publikujesz na stronie i / lub udostępniasz www.petrocanadaoil.pl, w tym między innymi; pomysły, know-how, techniki, pytania, recenzje, komentarze i sugestie (zwane łącznie „„ Zgłoszeniami ””) są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone, a przesyłając lub publikując, wyrażasz zgodę na nieodwołalne licencje na wpis oraz wszystkie związane z nimi prawa własności intelektualnej (z wyłączeniem praw moralnych, takich jak prawo autorskie) do www.petrocanadaoil.pl bez opłat, a www.petrocanadaoil.pl będzie mieć nieodpłatne, na całym świecie, wieczyste, nieodwołalne i zbywalne prawo do używania, kopiowania, rozpowszechniania, wyświetlania, publikowania, wykonywania , sprzedawać, dzierżawić, przesyłać, dostosowywać, tworzyć dzieła pochodne z takich Zgłoszeń w dowolny sposób i w dowolnej formie, a także tłumaczyć, modyfikować, poddawać inżynierii wstecznej, deasemblować lub dekompilować takie Zgłoszenia. Wszystkie Zgłoszenia automatycznie staną się wyłączną własnością www.petrocanadaoil.pl i nie będą zwracane Tobie, a Ty zgadzasz się nie zgłaszać sporów w związku z korzystaniem z wpisu www.petrocanadaoil.pl w przyszłości.

Gwarantujesz, że Twoje Zgłoszenia, w całości lub w części, są jasne i wolne od jakichkolwiek naruszeń praw własności intelektualnej, sporów lub roszczeń osób trzecich. www.petrocanadaoil.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich przez użytkownika. Zobowiązujesz się do obrony sponsora i zabezpieczania go przed wszelkimi stratami spowodowanymi wykorzystaniem wpisów do jakichkolwiek celów.

Oprócz praw mających zastosowanie do każdego Przedłożenia, zamieszczając komentarze lub recenzje na stronie, przyznajesz również www.petrocanadaoil.pl prawo do używania nazwy, którą przesyłasz, z dowolną recenzją, komentarzem lub inną treścią, jeśli taka istnieje, w związku z takimi recenzja, komentarz lub inna treść. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do recenzji, komentarzy i innych treści publikowanych w tej witrynie oraz że korzystanie z recenzji, komentarzy lub innych treści przez www.petrocanadaoil.pl nie będzie naruszać ani naruszać prawa osób trzecich. Nie wolno używać fałszywego adresu e-mail, udawać, że jest kimś innym niż Ty, ani w inny sposób wprowadzać w błąd www.petrocanadaoil.pl lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek Zgłoszeń lub treści. www.petrocanadaoil.pl może, ale nie będzie zobowiązany do usuwania lub edytowania jakichkolwiek Zgłoszeń (w tym komentarzy lub recenzji) z dowolnego powodu.

prawa autorskie

Cały tekst, grafika, zdjęcia lub inne obrazy, ikony przycisków, klipy audio, logo, slogany, nazwy handlowe lub oprogramowanie słowne i inne treści na stronie internetowej www.petrocanadaoil.pl (łącznie „Treść”), należą wyłącznie do www.petrocanadaoil.pl lub odpowiednich dostawców treści . Nie możesz używać, reprodukować, kopiować, modyfikować, przesyłać, wyświetlać, publikować, sprzedawać, licencjonować, publicznie wykonywać, dystrybuować ani wykorzystywać komercyjnie żadnej Treści lub w inny sposób pozbywać się jakiejkolwiek Treści w sposób niedozwolony przez www.petrocanadaoil.pl, bez www.petrocanadaoil.pl wyrazić uprzednią pisemną zgodę. Korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych w www.petrocanadaoil.pl, a także stosowanie znaków towarowych lub znaków usługowych www.petrocanadaoil.pl w metatagach jest surowo zabronione. Użytkownik może przeglądać i wykorzystywać Treść wyłącznie do swoich danych osobowych oraz do zakupów i zamówień w witrynie, bez żadnego innego celu. Zbieranie, aranżacja i montaż wszystkich treści na tej stronie („Kompilacja”) należą wyłącznie do www.petrocanadaoil.pl. Nie wolno używać Treści lub Kompilacji www.petrocanadaoil.pl w jakikolwiek sposób, który dyskredytuje lub dyskredytuje www.petrocanadaoil.pl, ani w żaden sposób, który może spowodować zamieszanie lub naruszenie obowiązujących przepisów lub regulacji. Całe oprogramowanie używane w tej Witrynie („Oprogramowanie”) jest własnością www.petrocanadaoil.pl i / lub jej dostawców oprogramowania. Treść, kompilacja i oprogramowanie są chronione na mocy prawa stanowego, krajowego i międzynarodowego. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez www.petrocanadaoil.pl. Osoby naruszające prawo będą ścigane w pełnym zakresie prawa.

www.petrocanadaoil.pl uznaje i szanuje wszelkie prawa autorskie i znaki handlowe. W związku z tym wszelkie wykorzystanie telewizji, filmu, muzyki, festiwalu filmowego lub innych nazw lub tytułów nie ma związku z www.petrocanadaoil.pl i jest wyłączną własnością właścicieli praw autorskich lub znaków towarowych. Nasze ubrania inspirowane są stylem celebrytów i są odtworzeniem rzeczy noszonych przez celebrytów w twoich ulubionych programach telewizyjnych i czerwonym dywanie, jednak nie są one autoryzowane, aprobowane ani powiązane z tymi programami w żaden sposób i nie są traktowane jako naruszenie wszelkich zarejestrowanych znaków towarowych lub praw autorskich.

Kodeks postępowania klienta

W www.petrocanadaoil.pl jesteśmy zawsze dla naszych klientów i dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszystkie problemy w sposób satysfakcjonujący klientów w uprzejmy, profesjonalny i przyjazny sposób. Dlatego nie będziemy tolerować żadnego niedopuszczalnego lub nieuzasadnionego zachowania wobec członków naszego zespołu obsługi klienta. Niedopuszczalne zachowanie skierowane do personelu obsługi klienta lub www.petrocanadaoil.pl może obejmować na przykład dowolne z następujących
zachowań : -Agresywne, obraźliwe i groźne zachowanie. Przykłady obejmują: wszelkie bezpośrednie lub dorozumiane zagrożenia w dowolnym kanale komunikacji; zastraszający język; osobiste i słowne znęcanie się; uwagi seksistowskie, rasistowskie, homofobiczne lub uwłaczające; grubiaństwo; oświadczenia zapalne; przysięga; oraz bezpodstawne zarzuty.
- uporczywe składanie zwykle wymagających lub dokuczliwych skarg, mimo że sprawa została w pełni rozwiązana; podobnie powtarzające się skargi utrzymują się pomimo rozsądnych i uczciwych rozwiązań oferowanych zgodnie z naszymi zasadami.
-Zapytanie, oczekiwanie lub wymaganie od pracowników naruszenia obowiązujących zasad polityki firmy, np. Kwota zwrotu, ramy czasowe, specjalna rekompensata itp .; podobnie, dążenie do nierealistycznego wyniku wykraczającego poza zakres naszych własnych zasad i procedur. Domyślnie kwota zwrotu nie może przekraczać oryginalnej kwoty zamówienia wypłaconej na www.petrocanadaoil.pl.
- Powtarzająca się zmiana charakteru (lub przedmiotu) skargi lub pożądanego rezultatu, częściowo, po udzieleniu formalnej odpowiedzi.
-Nadmierna liczba reklamacji w porównaniu do całkowitej historii wartości zakupów. W przypadku takiego zachowania skarżący mogą zostać
pouczeni i formalnie powiadomieni o: - Ich języku jest uważany za obraźliwy, obraźliwy, groźny i całkowicie niedopuszczalny.
- Muszą powstrzymać się od używania takiego języka, zastraszania i gróźb.
- Nie będzie dalszej wymiany korespondencji w tej sprawie, jeśli będą się utrzymywać przy takim zachowaniu.
-www.petrocanadaoil.pl zastrzega sobie prawo do nieakceptowania zamówień od klienta w przyszłości bez powiadomienia.

www.petrocanadaoil.pl Proces eskalacji reklamacji

Ten proces dotyczy wyłącznie problemów związanych z obsługą klienta. W przypadku oddzielnych kwestii prawnych, takich jak prawa autorskie, zapoznaj się z naszym oknem prawnym tutaj: Jeśli klient jest niezadowolony z rozwiązania oferowanego przez naszą Obsługę klienta, może skontaktować się z naszym opiekunem klienta, przesyłając nowy bilet w „Prześlij formalną skargę” sekcja w następujący sposób: Skontaktuj się z nami> Prześlij bilet. Odpowiedzi na wszystkie skargi udzielamy w ciągu 24 godzin, z wyjątkiem weekendów i świąt.

Polityka Naruszania Własności Intelektualnej

Polityka www.petrocanadaoil.pl polega na podejmowaniu odpowiednich działań w celu zachowania i uznania wszystkich odpowiednich przepisów stanowych, federalnych i międzynarodowych w związku z materiałami, które rzekomo naruszają wszelkie znaki handlowe, prawa autorskie, patenty i wszelkie inne prawa własności intelektualnej. Jeśli jesteś właścicielem praw własności intelektualnej i uważasz, że www.petrocanadaoil.pl sprzedaje, oferuje na sprzedaż lub udostępnia towary i / lub usługi, które naruszają twoje prawa własności intelektualnej, prześlij następujące informacje w całości, aby wesprzeć @ www.petrocanadaoil.pl Wymagane informacje:
1 , Podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznej osoby, która jest rzekomo naruszona;
2. Opis dzieła lub materiału, które rzekomo naruszają prawo;
3. Opis miejsca, w którym materiał rzekomo naruszający prawo znajduje się na stronie (adres URL produktu);
4. Informacje wystarczające do umożliwienia nam skontaktowania się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail;
5. Oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że sporne wykorzystanie materiału nie jest dozwolone przez prawo autorskie lub innego właściciela praw własności, jego przedstawiciela lub prawo;
6. Identyfikacja praw własności intelektualnej, które według ciebie są naruszane przez Witrynę (np. „XYZ copyright”, „znak towarowy ABC, Reg. Nr 123456, zarejestrowany 1/1/04” itp.);
7. Oświadczenie, że powyższe informacje i powiadomienie są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważniony do działania w imieniu właściciela, którego wyłączne prawo jest rzekomo naruszone.

Rozwiązanie i skutki rozwiązania

Oprócz wszelkich innych prawnych lub sprawiedliwych środków prawnych www.petrocanadaoil.pl może bez wcześniejszego powiadomienia natychmiast rozwiązać umowę lub odwołać dowolne lub wszystkie prawa przyznane na mocy niniejszej umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Użytkownik natychmiast zaprzestanie dostępu do strony i korzystania z niej, a www.petrocanadaoil.pl, oprócz wszelkich innych prawnych lub sprawiedliwych środków prawnych, natychmiast cofnie wszystkie hasła i identyfikatory konta wydane użytkownikowi i odmówi dostęp do i korzystanie z tej witryny w całości lub w części. Każde wypowiedzenie niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na odpowiednie prawa i obowiązki stron (w tym między innymi zobowiązania płatnicze) stron powstałe przed datą rozwiązania.

Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

O ile nie postanowiono inaczej w standardowych warunkach sprzedaży, które regulują to samo dla każdego produktu w tej witrynie, ta strona, produkty oferowane do sprzedaży w niej oraz transakcje przeprowadzane za jej pośrednictwem są dostarczane przez www.petrocanadaoil.pl na zasadzie „jak jest”. www.petrocanadaoil.pl nie składa żadnych prezentacji ani żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących działania witryny lub informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych na tej stronie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych tutaj w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, www.petrocanadaoil.pl odrzuca wszystkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym, między innymi, dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, nienaruszalności, tytułu, spokojnej przyjemności, dokładności danych i integracji systemu. Ta strona może zawierać niedokładności, błędy lub błędy typograficzne. www.petrocanadaoil.pl nie gwarantuje, że zawartość będzie nieprzerwana i wolna od błędów. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo www.petrocanadaoil.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z tej witryny, w tym między innymi pośrednie przypadkowe, karne, przykładowe, specjalne lub wynikowe szkody. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, całkowita odpowiedzialność www.petrocanadaoil.pl wobec ciebie za jakiekolwiek szkody (niezależnie od podstawy roszczenia) nie przekroczy łącznej kwoty opłat faktycznie zapłaconych przez www.petrocanadaoil.pl w ciągu miesiąca bezpośrednio poprzedzającego czyn rzekomo powodując odpowiedzialność www.petrocanadaoil.pl.

www.petrocanadaoil.pl i / lub sprzedawca będzie postępować zgodnie z gwarancją podaną na naszej stronie, tylko wtedy, gdy uszkodzenie jest związane z przedmiotami i ma ważne i potwierdzone wady produkcyjne. www.petrocanadaoil.pl i / lub sprzedawca nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania osobistego i / lub innych przyczyn, które nie przypisują wad produktom.

Przyjęcie zamówienia

Pamiętaj, że mogą istnieć pewne zamówienia, których nie jesteśmy w stanie przyjąć i musimy je anulować. www.petrocanadaoil.pl zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia lub anulowania dowolnego zamówienia z dowolnego powodu. Niektóre sytuacje, które mogą spowodować anulowanie zamówienia, obejmują ograniczenia ilości dostępnych do zakupu, niedokładności lub błędy w informacjach o produkcie lub cenach, a także problemy zidentyfikowane przez nasz dział kredytów i unikania oszustw. Możemy również wymagać dodatkowych weryfikacji lub informacji przed przyjęciem jakiegokolwiek zamówienia. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli całość lub jakakolwiek część twojego zamówienia zostanie anulowana lub jeśli dodatkowe informacje są wymagane do zaakceptowania twojego zamówienia.

Obie strony zgadzają się, że po wysłaniu zamówienia za transport odpowiada wyłączna firma logistyczna. Na tym etapie pełne prawo własności produktu (ów) należy do kupującego; wszelka związana z tym odpowiedzialność i ryzyko podczas transportu ponosi kupujący.

www.petrocanadaoil.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach na specjalne okazje, takie jak urodziny lub inne wydarzenia. Zachęcamy klientów do złożenia zamówienia z wyprzedzeniem, aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na otrzymanie przedmiotu.

Poinformowaliśmy naszych klientów o szczytowym okresie świątecznym z wyprzedzeniem za pośrednictwem banerów i biuletynów oraz zaoferowaliśmy sugestie dotyczące ostatecznej daty zamówienia i metod wysyłki w tym okresie. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności, jeśli przedmiot nie dotrze na czas na Boże Narodzenie.

Wszystkie zamówienia zgłoszone przez firmy spedycyjne jako „dostarczone” są uważane za dostarczone. www.petrocanadaoil.pl nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za brak dostawy w tym przypadku.

Konto użytkownika

Ze względów bezpieczeństwa każdy klient może domyślnie utworzyć tylko jedno zarejestrowane konto. W przypadku klientów, którzy próbują utworzyć kilka kont, TwinkleDeals zastrzega sobie prawo do zawieszenia kont bez powiadomienia.

Zgodnie z przepisami celnymi klienci muszą podać prawidłowe i dokładne dane. Wszystkie nazwy odbiorcy, adres i nazwa płatnika powinny być prawidłowe. Niektóre kraje wymagają od odbiorcy przedstawienia dowodu osobistego lub paszportu w celu wyczyszczenia paczki lub w celu weryfikacji płatności. To klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokładność danych, które nam przekazują. Jeśli jakiekolwiek informacje są nieprawidłowe i uniemożliwiają jakąkolwiek wysyłkę, dostawy lub odprawę celną, nie ponosimy odpowiedzialności i nie zaoferujemy żadnej rekompensaty w takich przypadkach.

www.petrocanadaoil.pl zawsze będzie przestrzegać prawa i uprzejmie przypominamy użytkownikom, aby zrobili to samo. Jako importer klienci są zobowiązani do przestrzegania wszystkich przepisów i regulacji w swoich krajach. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Błędy typograficzne

Podczas gdy www.petrocanadaoil.pl stara się zapewnić dokładne informacje o produktach i cenach, mogą wystąpić błędy cenowe lub typograficzne. www.petrocanadaoil.pl nie może potwierdzić ceny produktu, dopóki nie złożysz zamówienia. W przypadku, gdy pozycja jest wymieniona po niewłaściwej cenie lub zawiera nieprawidłowe informacje z powodu błędu w cenie lub informacji o produkcie, www.petrocanadaoil.pl ma prawo, według naszego wyłącznego uznania, do odrzucenia lub anulowania wszelkich zamówień złożonych dla tego produktu. W przypadku błędnej wyceny produktu www.petrocanadaoil.pl może, według naszego uznania, skontaktować się z Tobą w celu uzyskania instrukcji lub anulować zamówienie i powiadomić Cię o takim anulowaniu.

Ceny w różnych walutach

Ceny produktów sprzedawanych przez www.petrocanadaoil.pl oparte są na liczbach obliczonych w dolarach amerykańskich (USD). Ceny wyświetlane w innych walutach są przeliczane z dolarów amerykańskich według najbardziej aktualnych kursów wymiany. Ze względu na zmienne wartości walut ceny wyświetlane w walutach innych niż USA w Witrynie, inne niż na stronie poszczególnych produktów, mogą nie być najbardziej aktualne. Obszary witryny, w których waluty amerykańskie mogą być niedokładne, obejmują między innymi banery promocyjne, strony promocyjne i informacje na stronach kategorii produktów. Cena wyświetlana na stronie konkretnego produktu, niezależnie od nominału waluty, jest bieżącą ceną, którą płacisz www.petrocanadaoil.pl, bez wysyłki.

www.petrocanadaoil.pl nie ma wiedzy i nie ponosi odpowiedzialności za żadne dodatkowe opłaty bankowe lub opłaty kursowe pobierane przez bank wydający lub zewnętrznego dostawcę płatności. Opłaty te są wyłącznie obowiązkiem klientów i nie będą zwracane przez www.petrocanadaoil.pl.

Obowiązujące prawo

Warunki te są regulowane i interpretowane wyłącznie na mocy przepisów prawa ChRL, bez względu na zasady kolizyjne.

Spinki do mankietów

Ta strona może zawierać linki do innych witryn w Internecie, które są własnością i są obsługiwane przez strony trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że www.petrocanadaoil.pl nie ponosi odpowiedzialności za działanie ani za treści znajdujące się na takiej stronie lub za jej pośrednictwem.

Zadośćuczynienie

Zgadzasz się, że środki prawne www.petrocanadaoil.pl na jakiekolwiek faktyczne lub grożące naruszenie niniejszej Umowy byłyby niewłaściwe i że www.petrocanadaoil.pl będzie uprawniony do określonego wykonania świadczenia lub zadośćuczynienia, lub obu, oprócz wszelkich szkód, które www.petrocanadaoil.pl może zgodnie z prawem odzyskać razem z uzasadnionymi kosztami wszelkich form rozwiązywania sporów, w tym między innymi honorariami prawników.

Żadne prawo ani zadośćuczynienie z www.petrocanadaoil.pl nie wyklucza żadnych innych, zarówno prawnych, jak i kapitałowych, w tym, między innymi, szkód w postaci nakazu sądowego, honorariów i kosztów obsługi prawnej.

Żaden przypadek zrzeczenia się przez www.petrocanadaoil.pl praw lub środków prawnych na podstawie niniejszych warunków nie będzie wiązał się z jakimkolwiek obowiązkiem udzielenia podobnego, przyszłego lub innego zrzeczenia się.

Wysyłka 

www.petrocanadaoil.pl jest wysyłany z różnych magazynów. W przypadku zamówień obejmujących więcej niż jeden przedmiot możemy według własnego uznania podzielić zamówienie na kilka paczek zgodnie z poziomem zapasów.

Klientom zaleca się wykupienie ubezpieczenia wysyłki podczas realizacji transakcji w celu zapewnienia płynnej dostawy. W przypadku zamówień z ubezpieczeniem domyślnie oferujemy tę samą paczkę, jeśli podczas dostawy wystąpią jakiekolwiek problemy. Jeśli nie ma zapasów, zaoferujemy opcje zwrotu.

Wszystkie zamówienia wysyłamy w dobrej wierze, a www.petrocanadaoil.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadne zamówienia, które nie są ubezpieczone.

Cokolwiek zamawia klient, wysyłamy. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za otrzymanie niewłaściwego produktu przez klienta, który złożył niewłaściwe zamówienie.

Jeśli dostawa z jakiegokolwiek powodu nie powiedzie się, a adres wysłany na adres będzie prawidłowy podany przez klienta, www.petrocanadaoil.pl nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli paczka zostanie do nas zwrócona.

Wszystkie przesyłki pochodzą z naszych magazynów na całym świecie. Dlatego wszelkie opłaty celne lub importowe, które są pobierane przez lokalne urzędy celne, gdy paczka dotrze do kraju docelowego, ponosi wyłączna odpowiedzialność kupującego. Jeśli kupujący odmówi przyjęcia przesyłki z powodu ceł przywozowych lub podatków, kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie koszty związane z procesem. Zgodnie z przepisami celnymi www.petrocanadaoil.pl nie może deklarować zakupionych produktów jako prezentu ani podawać kwoty niższej niż rzeczywisty koszt produktu.

Uprzejmie informujemy, że wszelkie reklamacje braku odbioru przesyłki wysyłanej za pomocą stawki ryczałtowej, przesyłki priorytetowej lub standardowej muszą zostać złożone w ciągu 3 miesięcy od daty wysyłki (4 miesiące w przypadku krajów Ameryki Łacińskiej z wysyłką pocztową). Wszystkie problemy z przyspieszoną dostawą należy również zgłosić w ciągu 3 miesięcy od daty wysyłki. Po tym czasie rekompensata nie będzie oferowana. Należy pamiętać, że niniejsze zasady nie dotyczą paczek dostarczanych za pomocą przyspieszonych metod wysyłki i które są podane jako dostarczone na stronie internetowej kuriera.